OKG

Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk krävs ett antal utbildningar, bland annat grundläggande utbildningar inom Skydd & säkerhet, Strålskydd i praktiken och Rent system.

Forsmark, OKG och Ringhals har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som är giltiga på samtliga anläggningar.

Det är viktigt att du som ska arbeta på OKG har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ert arbete i tid.

Utländsk personal

Vänligen observera att om du inte är svensk medborgare så måste ett unikt ID-nummer tilldelas dig. Detta ID-nummer ska sedan användas i föranmälan, för registrering av genomförda kurser, samt dosregistrering. För att få detta ID-nummer ber vi dig sända namn, födelsedatum (år, månad, dag), företag och nationalitet i ett e-post till Dosimetrin. När du fått ditt unika nummer kan du gå in och göra nedanstående utbildningar. ID-nummer kan endast tilldelas under kontorstid måndag-fredag.

Skydd- och säkerhetsutbildning (SoS)

En webbaserad utbildning som finns tillgänglig på okg.se och vattenfall.se.

Utbildningen innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar cirka 90 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till OKG. Efter genomförd utbildning ska intyg skrivas ut. Detta intyg ska tas med vid ankomst till anläggningen och är tillsammans med drogtest, registerkontroll och föranmälan underlag för att få tillträde/passerkort.

Skydd- och säkerhetsutbildning

Vid inloggningsproblem, skicka e-post eller ring 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

OBS!

En giltig Skydd- och säkerhetsutbildning är en förutsättning för att komma in genom säkerhetskontrollerna på OKG. Varje passerkort är kopplat till det datum då medarbetaren senast gjorde Skydd- och säkerhetsutbildningen, och i de fall datumet är äldre än 3 år, eller om registrering av godkänd utbildning helt saknas, kommer kortet att spärras för tillträde.

För att detta ska orsaka så få störningar som möjligt ber vi dig att kontrollera giltighetstiden på din Skydd- och säkerhetsutbildning och vid behov uppdatera utbildningen i den kärnkraftsgemensamma utbildningsportalen.

Strålskydd i praktiken §6 (SiP) - Grund och återträning

En obligatorisk utbildning för all personal med tillträde till kontrollerat område enligt SSM FS 2008:26 6§ . Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv.

Strålskydd i praktiken - grund

Omfattar en heldag och görs på plats på OKG, i utbildningshuset (UBH). Då antalet platser på utbildningen är begränsat till 12 deltagare/tillfälle måste du förhandsboka ditt deltagande. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Bokning via e-post eller telefon 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

I de fall tolk krävs för att deltagare ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, ordnar du som leverantör med detta, och aviserar så vid bokningstillfället. Notera att utbildningen kommer att följa ordinarie körschema tidsmässigt, även vid närvaro av tolk.

Strålskydd i praktiken - återträning

Omfattar två delar; en interaktiv utbildning som du når via länken nedan, samt en lärarledd workshop som görs på plats på OKG, i utbildningshuset (UBH). Intyg av den interaktiva utbildningen ska skrivas ut och tas med till det lärarledda utbildningstillfället.

Då antalet platser på den lärarledda utbildningen är begränsat till 10 deltagare/tillfälle måste du förhandsboka ditt deltagande.

Bokning via e-post eller telefon 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

Strålskydd i praktiken - återträning

 Återträningen finns endast tillgänglig på svenska. Vid behov av återträning på engelska ska grundutbildning genomföras.

Strålskyddsteknik Grund och repetition §7

Denna utbildning är obligatorisk för arbetsledande entreprenörer för att kunna ta ut arbetstillstånd. Utbildningen genomförs på OKG och administreras av HB (Bemanning och kompetenssäkring). Grundutbildningen genomförs under 2,5 dagar, repetition under en halvdag.

Bokning via e-post eller telefon 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

Utbildningen är gemensam för de svenska kärnkraftverken, SKB samt Studsvik och gäller därför på alla dessa anläggningar. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Rent system

Utbildning i Rent system genomförs av all personal som har tillträde till kontrollerat område. Denna utbildning och tillhörande prov genomförs före ankomst till verket. Intyg över genomförd godkänd utbildning uppvisas vid ankomst.

Rent systemutbildning 

Vid inloggningsproblem, skicka e-post eller ring 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

Repetition av utbildningarna

Repetition av utbildningarna ovan ska genomföras vart tredje år. Repetition av Skydd och Säkerhet och Rent System, samt den interaktiva delen i Strålskydd i Praktiken Återträning genomförs via kärnkraftverkens utbildningsportal, de övriga bokas via HB.

Bokning via e-post eller telefon 076-115 40 55 alternativt 076-115 43 71.

Utbildningstillfällen

Strålskydd i Praktiken går under normaldrift tre dagar i veckan, och under revisionstider fem dagar i veckan.

För aktuellt schema och platstillgång, kontakta bokningen via e-post

Strålskyddsteknik Grund §7 och Strålskyddsteknik Rep §7 – tillfällen planeras kontinuerligt.

För aktuellt schema och platstillgång, kontakta bokningen via e-post.

 

Kravutbildningar

Kurs Målgrupp Repetitions-krav
Skydds- och säkerhetsinformation Samtliga med arbetsuppgifter på OKG. 3 år
Strålskydd i praktiken
All personal med dosimeter. 3 år
Strålskyddsteknik Grund §7
OKG-personal samt entreprenörers arbetsledare som innehar dosimeter. 3 år
Rent system All personal med dosimeter. 3 år
Tillträde driftrum All personal med tillträde till driftrum men som ej utför något ingrepp i elanläggningen, exempelvis de som utför visuella kontroller eller saneringspersonal. 3 år
ESA Personal som utför kopplingar eller annat arbete i elanläggning. 3 år
Heta arbeten Personal som utför arbeten som svetsning, skärning, lödning, slipning, värmning och applicering med öppen låga. 5 år
Olycksfall Personal med tillträde till driftrum. 3 år
Lyftutrustning Personal som handhar lyftutrustning, KIKA-certifierad utbildning. 5 år
Andningsskydd helmask Drift-, skydds- och underhållspersonal med arbetsuppgifter där andningsskydd typ helmask krävs. 3 år
Sidan granskad den 26 augusti 2019