OKG

Övriga anläggningar

Kylvattenanläggning

Kylvatten är en nödvändig förutsättning för att driva ett kärnkraftverk. Kylvattnet tas från havet, in i anläggningarna till kondensorn för att kyla ner ångan och återförs därefter till havet. Kylvattnet går i ett separat system och kommer aldrig i kontakt med den radioaktiva ångan. Kylvattnet från alla tre reaktorerna släpps tillbaka ut i havet i den närliggande Hamnefjärden.

Driftblockens avfallsanläggningar

Driftblockens avfallshantering består av system för att ta hand om radioaktiva avgaser och behandla vätskeformigt avfall.

De radioaktiva gaserna passerar genom sandfilter, så att de kortlivade nukliderna hinner klinga av. Gaserna filtreras sedan genom kolfilter, innan de släpps ut via anläggningens ventilationsskorsten. På O3s avgassystem finns även så kallade rekombinatorer som rekombinerar (omvandlar) syre och väte till vatten. Detta minskar avgasmängden och de radioaktiva utsläppen till luft väsentligt.

Allt vatten från kontrollerade områden renas i driftblockens avfallsanläggningar. Reningen är fokuserad på radioaktivitet och består av filtrering kompletterad med jonbyte (elektriskt laddade atomer fångas upp). Målet är att rena vattnet så långt att det kan återföras in i systemen. Det radioaktiva avfall (filtermassor) som uppstår i samband med reningen slutförvaras i betongbehållare. För O1 och O2 finns en gemensam avfallsanläggning medan O3 har en egen.

HLA – Hanteringsbyggnad för lågaktivt avfall

Anläggningen HLA utgör kontrollerat område och är anpassad för att kunna ta hand om radioaktivt nedsmutsad utrustning och lågaktivt avfall. Här finns utrymmen för kompaktering av sopor, vägning och nuklidspecifik mätning av färdiga avfallskollin samt oljerening. I HLA finns en spolcell för rengöring av utrustning som är kontaminerad. Därigenom kan utrustningen friklassas och återanvändas alternativt användas inom kontrollerat område.

LLA – Lagringsbyggnader för lågaktivt avfall

LLA1 och LLA2 är två byggnader som används för lagring av lågaktivt avfall dels inför behandling i HLA och dels för slutlig deponering eller annat omhändertagande. LLA3 är ett större lagringsutrymme och här mellanlagras antingen färdigbehandlat lågaktivt skrot i containers inför markdeponering, större emballerade komponenter inför friklassning (återanvändning som icke radioaktivt material) eller material för deponering i SFR (slutförvaret utanför Forsmark).

BFA – Bergförråd för aktivt avfall

BFA är en underjordisk bergrumsanläggning för mellanlagring av radioaktivt avfall som inte är brännbart. Det avfall som lagras här har ingen ytkontamination eftersom det är inneslutet i plåtlådor, ståltankar, betongtankar eller betongkokiller.

MLA – Markdeponi för lågaktivt avfall

MLA ligger på Simpevarpshalvön och där slutförvaras avfall som innehåller mycket låg radioaktivitet. Avfallet, som består av sopbalar eller containrar, placeras ut direkt på en betongplatta som är cirka 3000 m2. De mellanrum som uppstår fylls med stenmjöl och över alltihop läggs ett lager av stenmjöl som packas hårt. Däröver anläggs sedan ett avancerat tätskikt med bentonitmatta och så kallat plastgeomembran, ovanpå tätskiktet läggs ett dräneringsskikt och allra överst anläggs ytterligare ett en meters skyddsskikt av morän. Eventuellt lakvatten avleds till en geologisk barriär där prover tas.

Reservkraftproduktion

För att klara avbrott i elkraftförsörjningen från det yttre stamnätet finns reservkraft till alla reaktorblock. Reservkraften produceras i två gasturbinaggregat och tio dieselaggregat. Säkerhetsbestämmelser kräver att alla reservkraftaggregat står driftklara vid start av en kärnkraftanläggning.
Gasturbinanläggningen används även i vissa akuta situationer för att leverera spets- och reservkraft för att säkra elförsörjningen i det svenska stamnätet.

Hamnen

Simpevarps hamn är en del i det svenska transportsystemet för kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den är hemmahamn för SKBs fartyg M/S Sigrid och är en naturlig djuphamn utan småöar i närheten. Hamnen är inte allmän och det är i stort sett bara M/S Sigrid som trafikerar den.

Dekontaminering

Dekontamineringsanläggningen finns i den centrala serviceverkstaden, CSV. Där tas ämnen tas bort från radioaktivt nedsmutsade komponenter, verktyg och utrustning. Dessa kan därefter återanvändas inom kontrollerat område eller användas fritt var som helst. Dekontaminering sker genom högtryckstvätt, blästring eller kemisk- och elektrolytisk rengöring (lösning som sönderdelar aktiva ämnen med hjälp av elektrisk ström). Syftet med dekontaminering är att minska dosbelastningen hos servicepersonal vid reparationer och provningar.

Miljöstation

På miljöstationen på Simpevarpshalvön sorteras och mellanlagras både farligt och konventionellt avfall från OKGs och Clabs verksamheter. Totalt sorteras avfallet i cirka 35 olika fraktioner. Huvuddelen av avfallet skickas vidare till återvinningsföretag. En liten del går till kommunal deponi, det brännbara avfallet till värmeverk för energiutvinning och matavfall komposteras.

NVO – Vattenproduktion

OKG producerar sitt eget dricks- och processvatten. Råvattnet hämtas från en insjö och det finns även en reservvattentäkt i händelse av att vattnet blir obrukbart eller att det blir ett fel på överledningen. Det inkommande råvattnet behandlas till dricksvatten i en gemensam vattenreningsanläggning för hela Simpevarpshalvön. I vattenverket framställs både bruksvatten (dricksvatten, duschar, tvättning, toaletter, brandvatten etc) och avjoniserat vatten (processvatten).

SAN – Anläggning för rening av avloppsvatten

Avloppsreningsanläggningen på Simpevarpshalvön är dimensionerad för 1900 personer. Avloppsvattnet genomgår både mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det leds av till Hamnefjärden.

CMV – Central mekanisk verkstad

I CMV finns fyra maskinbearbetningsplatser.

CSV – Central serviceverkstad

I CSV finns 20 maskinbearbetningsplatser och innefattar en aktiv mekanisk verkstad, montageverkstäder, en svetsverkstad, en mekverkstad samt en maskinverkstad. I CSV-byggnaden finns dessutom lokaler för pumpservice, drivdonsservice, dekontaminering, kemikalie- och oljeförråd samt ett aktivt förråd för renoverade pumpar och ventiler.

Kraftledningar och ställverk

Huvudställverket har till uppgift att föra ut den el som produceras till det svenska stamnätet. OKG har också ett regionalt ställverk, vilket försörjer kärnkraftsanläggningarna och övriga anläggningar med elkraft.

Brandstation och brandövningsplats

OKG har ett avtal med Räddningstjänsten i Oskarshamn som har en brandstyrka placerad i Simpevarp dygnet runt. Räddningstjänsten i Simpevarp har utrustning för att hantera alla typer av kemiska utsläpp, här finns länsar för att samla upp oljeutsläpp och man har en stor skumkapacitet för att klara av en brand i förrådstankar med dieselolja.

Vid Simpevarp finns högsta skyddsnivå för miljöolycka och skydd för människa. På Simpevarpshalvön finns ett inhägnat område som används som brandövningsplats. Här genomförs släckningsövningar för all personal på halvön. Det finns också en rökkammare som ibland används vid räddningstjänstens egna övningar. Normalt övas rökdykning vid anläggningen i Oskarshamn.

Kontorsbyggnader, restaurang och hotell m m

OKG har ett antal kontorsbyggnader utspridda på halvön. Här finns också personalrestaurang, hotellverksamhet samt Söråbyn som används för exempelvis konsulter vilka behöver tillfälligt boende.

OKG förvaltar även ett antal andra byggnader på Simpevarpshalvön, Ävrö, Hålö och Långö. Det är förrådsbyggnader, skyddsrum, läkarmottagning med mera. Byggnaderna på Ävrö hyrs ut till OKG-anställda.

Meteorologimast

Om ett eventuellt haveri skulle inträffa är det nödvändigt att ha tillgång till meteorologiska data för att kunna förutsäga utsläppsområde och spridning. Enligt myndighetens föreskrifter krävs kontinuerlig registrering av dessa data. Mätning sker på tre nivåer: 2 m, 10 m och 100 m. Mätvärdena hanteras som tiominuters medelvärden och skickas till O1, O2 och O3.

Sidan granskad den 9 september 2019