OKG

Noggranna kontroller - en självklarhet!

OKGs upphandling av uran sker alltid efter noggrann utvärdering av leverantörens miljö- och kvalitetsprogram, samt leverantörens program för Corporate Responsibility. Utöver detta gör OKG även regelbundet egna kontroller, så kallade auditeringar. Att åka och se hur företagen bedrivs är det bästa sättet att veta om de tar ansvar för miljö, medarbetare och samhälle.

Uranbrytning i Kanada

I oktober 2009 genomförde OKG och E.ON Kernkraft (EKK) en kontroll av uran-leverantören Camecos anläggningar i Kanada. Det konstaterades, med egna ögon på plats, att företaget till fullo möter de höga ansvarskrav som ställs på leverantörer till OKG.

Cameco har ett omfattande program för att möta den kanadensiska ursprungs-befolkningens behov och intressen, samt möjligheter att behålla sin traditionella livsstil. Programmet innefattar bland annat investeringar i skolor, sjukhus, infrastruktur, företagsutveckling. Ett mål i programmet är att 67 procent av företagets arbetsstyrka rekryteras från ursprungsbefolkningen i Northern Saskatchewan. I nuläget är hälften av de anställda från de norra territorierna och nästan hälften är urinvånare. De anställer dessutom äldre företrädare från ursprungsbefolkningen som kulturella rådgivare vid sina verksamheter. Opinionsundersökningar visar att mer än 85 procent av invånarna i norra Saskatchewan stödjer denna bransch.

Det konstaterades även att Cameco prioriterar och försöker minimera verksamhetens miljöpåverkan. Sju av tio anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och företaget överträffar de krav som myndigheterna ställer på verksamheten. Exempelvis finns en oberoende avdelning inom företaget som tillser att verksamheten inte bara möter dagens miljökrav, utan också ännu ej uppställda framtida krav, då framförhållning inom miljöområdet ses som viktigt för företagets tillväxt.

Andra områden som kontrollerades under besöket var arbetsmiljö och att företaget respekterar mänskliga rättigheter. Det besökande teamet bestod av en representant från OKG, två representanter från EKK och en oberoende konsult inom affärsetik. Kraven och förväntningarna på leverantören möttes till fullo på samtliga platser och inom samtliga områden.

Cameco ifrågasätts ständigt från såväl miljösynpunkt som ur ett socialt perspektiv av medier, politiker, allmänhet och kunder. Därför tvingas företaget visa vad det går för inom såväl miljöområdet som inom andra ansvarsområden, samt vara öppna och interagera med omvärlden och det lokala samhället för att bygga förtroende för den verksamhet företaget driver. 2010 blev företaget utsett till "Best Diversity Employer" för sitt mångfaldsarbete, bland 2 600 kanadensiska företag. Trots sitt ansvarstagande arbete, får företaget ibland förklara sammanhangen. Exempelvis så har Donald Deranger, styrelseledamot i Cameco och själv tillhörande ursprungsbefolkningen, svarat på artikelserien "Uranets väg till Oskarshamn".

Donald Derangers genmäle till Nyheterna

Cameco

Ytterligare auditeringar

Det är inte enbart gruvor som besöks, utan alla olika steg i bränslekedjan kontrolleras.

I USA finns konverteringsanläggningen Converdyn, som konverterar uranoxiden till uranhexafluorid, UF6. Vid det senaste besöket på Converdyn visade de på sitt stora engagemang i samhället. Ett av deras samhällsprojekt går ut på att bygga skyddsrum på skolorna. Även på miljösidan jobbar man mot ständiga förbättringar, bland annat genom att omarbeta en del av det farliga restavfallet så att det istället blir ofarligt och kan säljas till andra industrier.

Sidan granskad den 27 mars 2018