OKG

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på OKG är certifierade enligt SIS OHSAS 18001:2007. Detta innebär att vi har ett stort fokus på förebyggande åtgärder och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I arbetet med att upprätthålla certifieringen krävs ett aktivt deltagande från hela organisationen. Arbetsmiljöarbetet såväl det fysiska som psykosociala ska vara en integrerad och naturlig del av den löpande verksamheten.

Policy för arbetsmiljö

På OKG AB ska en god arbetsmiljö och säkerhet råda grundad på samverkan samt allas medverkan och omtanke om varandra. Vi följer regler och förväntningar, strävar efter en arbetsmiljö som förebygger arbetsrelaterade olyckor och ohälsa, där alla kan trivas och utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

För att detta ska uppnås krävs att vi:

 • Hanterar arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • Har ett proaktivt arbetssätt och är aktiva i hälso- och säkerhetsarbetet
 • Bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud samt med leverantörer
 • Har tydliga och kommunicerade mål och förväntningar
 • Ständigt strävar efter att förbättra verksamhetssystemet och arbetsmiljöprestandan
 • Har tydliga roller och uppgifter
 • Ger alla rätt förutsättningar i form av kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt gör arbetsmiljörisker kända
 • Rapporterar och utreder alla tillbud och olyckor
 • Vid behov utför omedelbara åtgärder eller upprättar handlingsplan
 • Uppfyller bindande krav
 • Säkerställer användandet av säkerhetsfrämjande arbetsmetoder
 • Förebygger kränkande särbehandling och agerar vid missförhållanden
 • Har en alkohol och drogfri arbetsplats

 

Sidan granskad den 2 december 2019