OKG

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på OKG är certifierade enligt SIS OHSAS 18001:2007. Detta innebär att vi har ett stort fokus på förebyggande åtgärder och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I arbetet med att upprätthålla certifieringen krävs ett aktivt deltagande från hela organisationen. Arbetsmiljöarbetet såväl det fysiska som psykosociala ska vara en integrerad och naturlig del av den löpande verksamheten.

Arbetsmiljöpolicy

 OKG är ett kärnkraftverk som sätter säkerheten i första rummet. En konkurrenskraftig verksamhet utgår från omtanke om människor. Som ansvarstagande arbetsgivare arbetar vi förebyggande och aktivt med arbetsmiljön genom att:
 
 • Minst uppfylla gällande lagkrav, koncernkrav och myndighetskrav.
 • Arbeta systematiskt med ständiga förbättringar för att förebygga olyckor och ohälsa.
 • Arbetsmiljöarbetet är en integrerad och naturlig del i den dagliga verksamheten som hanteras i linjeorganisationen.
 • Se samspelet mellan människa, teknik och organisation och ha kunskap om hur människors säkerhet påverkas av psykologiska och sociala omständigheter i samverkan med organisationen och den fysiska miljön.
 • Säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Tydligt fördela uppgifter med tillhörande ansvar, resurser och befogenheter.
 • Ha tydligt definierade gränssnitt och samverkan med våra entreprenörer och inhyrda.
 • Ha ett öppet arbetsklimat som möjliggör ifrågasättande och rak kommunikation.
 • Säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsplats.
 • Aktivt motverka och agera vid förekomst av trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering.
 • Avbryta arbete som utgör fara för oss själva och/eller vår omgivning.
 • Ge förutsättningar för alla medarbetare att ta sitt medarbetaransvar och visa engagemang för arbetsmiljön i sitt dagliga arbete genom ett tydligt ledarskap, utbildning och kommunikation.
   
  Ovanstående faktorer skapar:
   
 • En trygg och attraktiv arbetsplats där medarbetare känner delaktighet och arbetstillfredsställelse.
 • En arbetsplats där vi är varandras arbetsmiljö dvs tar personligt ansvar för egen och kollegors trivsel, säkerhet och hälsa
 • En samverkan som bidrar till ökad konkurrenskraft.
Sidan granskad den 26 juli 2017