OKG

OKGs viktigaste mål - låg miljöpåverkan

Övergripande miljömål på OKG

 • Kontinuerlig förbättring av strålsäkerheten
 • Kontinuerlig förbättring inom HSSE
 • Utveckla organisationens och teamens förmågor och effektivitet
 • Ansvarsfull och konkurrenskraftig affär

Genom systematiskt arbete förbättrar vi strålsäkerheten och vår arbetsmiljö, förebygger ohälsa och olycksfall samt minskar vår miljöpåverkan. Genom optimering av driften av anläggningarna bidra till minskning av den globala miljöpåverkan.

Betydande miljöaspekter

 • Produktion av klimateffektiv el
  OKG levererar vanligtvis drygt 10 miljarder kilowattimmar till det nordiska kraftnätet. Elen kommer från en energikälla som vid produktionen inte genererar direkta utsläpp som påverkar klimatet (däremot är bränslet ändligt). Då OKG har revisionsavställning eller av annan orsak står stilla med verket leder det till att Sverige får köpa in el från exempelvis kolproduktion. Om OKG producerar med full kapacitet och behovet av el i Sverige är mindre kontra produktionen kan vårt land sälja och "trycka" undan exempelvis kolkraft.

 • Avfall
  Det uppstår konventionellt och farligt avfall men även radioaktivt avfall. I produktionen uppstår det olika typer av radioaktivt avfall. Högaktivt som kräver kylning, bränsle som skickas till Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle). Medelaktivt avfall är främst jonbytarmassor som gjuts in i kokillers och skickas till SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall). Lågaktivt avfall består främst av uttjänta overaller, skoskydd med mera.En stor del av det farliga avfallet som uppstår är rester från kemikalier exempelvis spillolja och oljehaltigt vatten.

 • Kemiska produkter/kemikalier
  På OKG finns många olika verksamheter vilket innebär att det finns behov av ett stort antal olika typer av kemikalier och kemiska produkter. Några vanligt förekommande produkter är driftkemikalier, rengöringsmedel, smörjoljor, målarfärg, drivmedel, lim, laboratoriekemikalier etc. Många av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön.OKG strävar efter att minska och förhindra användningen av miljöfarliga kemiska produkter genom att försöka ersätta dem med produkter som är mindre miljöfarliga. Dock ställs det särskilda krav på ett kärnkraftverk vilket innebär att utbytesprincipen inte alltid går att tillämpa.

 • Utbildning
  På OKG genomgår personalen regelbundet olika utbildningar varav en är grundläggande miljöutbildning. Utbildning är en positiv miljöaspekt eftersom ökad kunskap om verksamhetens positiva och negativa miljöpåverkan indirekt kan leda till att OKGs miljöprestanda ständigt förbättras och att uppsatta miljömål uppnås.Utbildning kan hjälpa medarbetare att i det dagliga arbetet ta miljömedvetna beslut som inte bara påverkar miljön lokalt utan/men även regionalt och globalt.

 • Radioaktiva utsläpp till luft och vatten
  I processen bildas radioaktiva ämnen och små luftburna partiklar som följer med ångan. Efter en tids avklingning släpps de ut genom skorstenen och aktiviteten mäts. Eftersom processanläggningar inte kan vara helt täta har man ett läckageuppsamlingssystem för vatten som kommer från processen. Vattnet samlas i tankar och när radioaktiviteten blivit tillräckligt låg, töms tankarna ut i havet efter det att man mätt aktiviteten. De radioaktiva utsläppen är mycket små och OKG jobbar ständigt med att minska utsläppen.
   
 • Elenergi
  För att kunna producera krävs det energi för att hålla produktionen konstant. Det går åt el till att driva pumparna som tar in kylvatten i anläggningen och även till pumparna som driver runt vatten i huvudprocessen. Läs om vår process. Utöver vår produktion som kräver el, går det exempelvis åt el för att värma upp de byggnader som inte värms av processen, ventilation, belysning. Cirka 4,0 % av det vi producerar går åt till egenförbrukning.
   
 • Värmeutsläpp/kylvatten
  OKG nyttjar cirka 55 m3/s kylvatten till O3. Detta vatten kyler processvattnet och värms samtidigt upp med cirka 10 grader innan det släpps ut i Hamnefjärden. Kylvattnet tas in via ett djupvattenintag, vilket innebär att vattnet som kyler processen tas från botten cirka 600 meter sydost om Simpevarp. Eftersom det tas på botten är det betydligt kallare än ytvattnet, och kallare vatten in leder i sin tur till kallare vatten ut i Hamnefjärden.
Sidan uppdaterad den 19 maj 2020