OKG

Konventionell påverkan

Varmvattenutsläppet

Kylvattnet värms cirka 10 °C i turbinkondensorn. Kylvattnet tas in genom stora tunnlar, passerar genom anläggningen, innan det släpps ut i Hamnefjärden på norra sidan av halvön. Värmemängden är faktiskt så stor att den utgör cirka två tredjedelar av den totala energin som produceras.

Biologiska kontroller

För att få reda på vilka konsekvenser denna stora värmemängd har på djur- och växtliv i havet har omfattande biologiska kontroller gjorts sedan 1962. De visar att kylvattnet från OKG värmer upp cirka 15 km² utmed kustbandet med en grad eller mer. Löpande genomförs mätningar och kontroller av temperaturer, vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, fiskbeståndets storlek, sammansättning och hälsa samt bottenfauna och alger.

Påverkan på havsmiljö och djurliv

I de allra flesta fall är effekterna positiva. Näringstillgången är god i det uppvärmda vattnet liksom syretillgången. Det har inneburit att både växter och djur har en snabbare tillväxt här än i andra delar av Östersjön.

Energiförbrukning

Uppvärmning av anläggningarna sker främst med vattenburen värme som genereras från el, tappånga från turbiner och spillvärme från reaktorvattnet. El används främst till maskiner och belysning.

Vattenhantering och vattenutsläpp

För hushålls- och processvatten tar OKG 75 000 m³ vatten per år från den närbelägna sjön Götemaren. Allt vatten som används på Simpevarpshalvön, utom havsvatten för processkylning, går genom det egna vattenverket. Här sker reningen precis som vid de vanliga kommunala vattenverken. Dessutom produceras brand- och processvatten för verken. Vattenutsläppen kommer huvudsakligen från det sanitära reningsverket och OKGs tvättstuga i form av gödande ämnen (kväve, fosfor) samt syreförbrukande ämnen.

Konventionellt avfall

OKG är en stor arbetsplats med ett stort antal olika verksamheter. Här finns människor som arbetar med produktion, reparationer, kontroll, service, kontorsgöromål, matberedning, transporter och mycket annat. Naturligtvis innebär detta att en mängd konventionella sopor produceras och måste tas om hand. OKG arbetar aktivt med att minska mängderna osorterat avfall genom källsortering. OKG källsorterar bland annat brännbart avfall, mat, papper, wellpapp, plast, metaller, kablar och farligt avfall.

Farligt avfall

Vid OKG liksom vid andra processindustrier används kemikalier, oljor och andra ämnen som blir bi- och restprodukter. Största mängderna är spilloljor, oljeavskiljaravfall, syror och baser. Till denna grupp hör även lösningsmedel, blyackumulatorer, lysrör, färger, lacker, lim och laboratorieavfall. Avfallet skickas till OKGs miljöstation där det förvaras tills det tas om hand av olika godkända företag som specialiserat sig på hantering och transport av denna typ av ämnen.

Sidan uppdaterad den 24 februari 2020