OKG

Bullerkartläggning på OKG

Vid en inventering av bullerkällor på OKG under sommaren 2010 kunde det konstateras att verksamheten inom väl marginal klarar de villkor som är uppsatta.

Sedan 2006 har OKG haft ett villkor angående externt industribuller till närboende. Gällande riktvärden är i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd:

  • 50 dB (A) vardagar 07:00-18:00
  • 40 dB (A) nattetid 22:00-07:00
  • 45 dB (A) övrig tid
  • Det momentana värdet får maximalt nattetid uppgå till 55 dB(A).

Det finns dock ett undantag från denna dom, nämligen byggnationen av djupvattenintaget till O1/O2 som hade specifika riktvärden under byggnationstiden som tog slut sommaren 2011. Utöver OKGs verksamhet som kan ge upphov till buller på Simpevarpshalvön, tillkommer verksamheterna för Svenska Kraftnät samt SKB..

Bullerplan

Villkor som anges i ett tillstånd ska verksamhetsutövaren själv kunna visa på att de efterlevs. Tidigare har OKG utfört riktade mätningar, men 2009 togs beslutet att ta fram en övergripande "bullerplan". Samtliga källor på OKG, som skulle kunna bidra och ge upphov till buller, inventerades därmed. När inventeringen genomfördes i maj-juni 2010, mättes ljudnivån precis intill bullerkällan och registrerades. Inventeringen utfördes på OKGs befintliga anläggningar och den verksamhet som hör till den normala driften.

Alla identifierade bullerkällors värden lades in i ett system som beräknade hur mycket buller som sprider sig från anläggningarna till de närmsta närboende, som i OKGs fall är Lilla Laxemar/Ekerumsviken samt Åkvik. Utredningen visade på att verksamheten inom väl marginal klarar de villkor som är uppsatta.

Allmänt om buller

Buller är ett ljud som uppfattas som störande, det är mycket individuellt vad som uppfattas som buller. Ljud däremot är små tryckvariationer i luften som exempelvis skapas av högtalarmembran. Ljudnivåmätningar görs med hjälp av ett filter som ska motsvara människoörats känslighet. Buller mäts i decibel, dB.

  • dB (A) = dB är enheten för ljudtrycksnivå. dB (A) tar hänsyn till människors känslighet för ljudets frekvens.
  • Hz = frekvens, svängningar per sekund
  • Ekvivalent ljudnivå = medelljudnivå under en viss tid
  • Momentana värdet = maximala värdet i ljudtrycksnivå med fast tidsvägning

Som människa reagerar man på störande buller exempelvis genom sömnsvårigheter och ökad hjärtfrekvens. Buller som man får utsättas för styrs av arbetsmiljöverkets föreskrifter samt av miljöbalken.

Sidan granskad den 26 juli 2017