OKG

Fördjupad information om konventionell påverkan

Kemikalieanvändning

På Simpevarpshalvön används ett stort antal kemiska produkter för olika ändamål. Den största mängden är dieselolja för transporter, turbinolja, generatorolja och andra oljor. Dessutom förbrukas fällningskemikalier till reningsverket, samt syra och lut vid framställningen av processvatten. Vid sanering och lokalvård används rengöringsmedel och lösningsmedel. För processändamål används glykol och jonbytarmassor. Innan en kemikalie får användas bedöms den ur arbetsmiljö, process- och miljösynvinkel. OKGs kemikaliegrupp föreskriver även regler för dess användning. Godkända kemikalier återfinns i ett register.

Köldmedier

På OKG används godkända köldmedier.

Lösningsmedel

Utsläpp av flyktiga kolämnen från lösningsmedel har två huvudsakliga källor. Dels vid måleriarbete, dels vid sanering, (rengöring av kontaminerade ytor på skyddsklassat område). För detta ändamål används etanol.

Luftutsläpp och förbränningsgaser

Vid OKG finns ett antal diesel- och gasturbingeneratorer som drivs med lågsvavlig dieselolja för att förse verket med reservkraft. Dessa provkörs regelbundet och då under kort tid. De miljöpåverkande utsläppen består av kväve- och svaveloxider samt koldioxid.

Transporter

Vid transporter dels inom OKG samt vid godstransporter, tjänsteresor och resor till och från arbetet uppstår en miljöpåverkan genom luftutsläpp. Personalbussar går morgon och kväll mellan Oskarshamn och Simpevarp. Cirka hälften av de anställda utnyttjar bussarna för att resa till och från arbetet.

Markanvändning/landskapspåverkan

Det totala anläggningsområdet är cirka 100 hektar. I största möjliga mån har landskapet bevarats opåverkat men naturligtvis syns de stora byggnader som finns på området. Från landsidan ser du knappast anläggningen förrän du befinner dig inne på anläggningsområdet. Från sjösidan är framför allt reaktorbyggnaderna (cirka 60 meter över havet) väl synliga från vattenlederna utanför Simpevarp. Genom att behålla omväxlande öppen och skogbeväxt mark inom området skapas mesta möjliga intryck av opåverkat landskap.

Sidan granskad den 27 mars 2018