OKG

Påverkan på djur och natur

Hur påverkar det uppvärmda kylvattnet havet?

Kylvatten är en nödvändig förutsättning för att kunna driva ett kärnkraftverk. Kylvattnet från O3 släpps ut i den närliggande Hamnefjärden. Temperaturen stiger med cirka 10 °C från det att havsvattnet leds in till verket tills OKG släpper ut det. Havsvattnet används för att kyla processvattnet i ett värmeväxlingssystem men har ingen kontakt med processvattnet.

Temperaturökningen påverkar det marina växt- och djurlivet närmast Simpevarp. Genom ett kontrollprogram jämförs miljöeffekterna i Simpevarp med ett referensområde i närheten av Valdemarsvik, cirka 12 mil norr om Simpevarp. Kontrollerna utförs av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - rapport som analyserar resultaten av över fyrtio års undersökningar av fisksamhällen och bottenfauna

Hamnefjärden, norr om Oskarshamn 3.

Påverkan på fiskarna

För fiskarter som gynnas av det varmare vattnet, exempelvis abborre, mört och björkna, finns en starkt positiv tillväxtseffekt. En del reproduktionsstörningar hos vissa fiskarter har konstaterats men samtidigt finns det fler och större fiskar i området. Fiskar har en förmåga att söka sig till de temperaturzoner som passar dem bäst. Fiskar följer med in i silstationerna vid kylvattenintagen, de överlevande återförs till havet.

Påverkan på fåglarna

Den goda fisktillgången, men även att Hamnefjärden är isfri på vintern, gör den till en viktig födolokal för sjöfågel. Även den miljökänsliga havsörnen trivs i Simpevarpsområdet.

Påverkan på bottenfauna och alger

I Hamnefjärden är bottenfauna och alger starkt påverkade av kylvattnet, exempelvis förekommer igenväxning av fjärden och periodvis uppstår syrebrist för bottenfaunan. Utanför Simpevarp är dock alg- och tångsamhällena artrika. Områdets tångbälten tillhör de rikaste i Kalmar län. Kylvattnets utbredning på bottnarna i Simpevarps skärgård kommer inte att förändras nämnvärt vid en effekthöjning. Därmed kommer inte bottenlevande djur och bottenvegetation att påverkas jämfört med dagens situation.

Sidan uppdaterad den 3 september 2019