OKG

Livscykelanalys

LCA och LCC är två moderna begrepp som ökar i efterfrågan idag med avseende på miljöpåverkan. Detta med avseende på att konsumenter efterfrågar idag mer grundläggande information angående de produkter som köps kopplat till en miljöpåverkan. Samtidigt som märkning av varor och produkter utvecklas och ökar stramas även lagstiftningen framförallt inom EU åt.

LCA - Livscykelanalys är en metod för att kunna framställa en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är för en produkts hela livscykel. Det innebär från råvaruutvinning, via tillverkning, användning tills att produkten blir avfall, i dessa olika steg räknas också transporter och energiåtgången i mellanleden in.

LCC - Livscykelkostnadsanalys genomförs det analys utifrån en ekonomisk aspekt så som kostnader och intäkter över en livslängd för produkten.

LCA och LCC är två begrepp som hanteras parallellt. Ur ett miljöperspektiv blir det oftast en ekonomisk fråga och tvärtom.

Tre aspekter

När en LCA ska utföras för kärnkraft finns det tre viktiga aspekter som spelar en huvudsaklig roll.

Bränsletillförsel och avfallshantering

Miljöbelastning från uranmalmsbrytning till färdigt bränsle. I avfallshantering ingår hantering av radioaktivt avfall och utbränt bränsle. Även de kemikalier som behövs vid de olika processerna för framställning av bränsle ingår i analysen.

Drift av anläggningarna

Miljöbelastning från drift, underhåll och reinvesteringar vid kärnkraftverket ingår. Likaså produktionen av reservdelar, utbytesmaterial och de kemikalier som behövs för driften.

Byggnation och rivning

Miljöbelastning från byggnation och rivning av anläggningar. Transporter för att få fram byggmaterial och transporter för att få bort rivningsmassorna vid rivning av anläggning ingår.

Vill man läsa mer om livscykelanalyser för energiproduktion och kärnkraft följ länkarna:

Sidan granskad den 27 mars 2018