OKG

Radioaktiva utsläpp till luft och vatten

I kärnkraftverk omvandlar man kärnenergi till värmeenergi för att få vatten att koka till ånga som i sin tur driver en turbin. Rörelseenergin från turbinen omvandlas till elenergi i generatorn. De radioaktiva utsläpp som uppkommer redovisas i millisievert, mSv, eftersom denna måttenhet visar konsekvenserna av utsläppet för människor i verkets omgivning. Utsläppen får maximalt vara en tiondel av den normala bakgrundsstrålningen, alltså en stråldos på 0,1 mSv per år.

Radioaktiva gasformiga klyvningsprodukter bildas i bränslet. Dessa kan komma ut i ångan. När ångan kondenseras i turbinkondensorn sugs klyvningsprodukterna bort och förs över till ett avgassystem där aktiviteten kan klinga av. Dessutom följer små luftburna partiklar med ångan och kommer till turbinens fördröjningssystem. När dessa släpps ut genom skorstenen mäter man deras aktivitet i enheten Bequerel, Bq. Detsamma gäller för de vattenmängder som släpps ut. Eftersom processanläggningar inte kan vara helt täta har man ett läckageuppsamlingssystem för vatten som kommer från processen. Vattnet samlas i tankar. När radioaktiviteten blivit tillräckligt låg, genom avklingning eller rening via filter, töms tankarna ut i havet efter det att man mätt aktiviteten.

Eftersom man vet vilka klyvningsprodukter som släppts ut samt dess aktivitet och även vet vilken påverkan de har på omgivningen kan man räkna ut stråldosen. För att ta reda på hur utsläppen påverkar omgivningen beräknar man eventuella stråldoser till de personer som kan påverkas mest. Dessa tänkta personer kallas för kritisk grupp. De är en tänkt grupp runt kraftverket som huvudsakligen livnär sig på vad de där kan få från odling, djurhållning, jakt och fiske. Den skulle då få den högsta tillåtna stråldosen, alltså maximalt 0,1 mSv per år. På OKG arbetar vi med att sänka utsläppen till så låga nivåer som det rimligtvis går.

Radioaktivt avfall

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018