OKG

Radioaktivt avfall

Avfall i form av sopor, skrot, jonbytarmassor och använt bränsle sorteras i olika grupper efter aktivitetsinnehållet. Hur det radioaktiva avfallet hanteras beror på i vilken form de finns och hur stort aktivitetsinnehållet är. På Simpevarp finns en markdeponi för lågaktivt avfall byggd enligt senaste deponeringsteknik.

Lågaktivt avfall

Den allra största delen av det radioaktiva avfallet har ett litet aktivitetsinnehåll och ger ifrån sig en mycket liten strålningsmängd. Detta kan vara exempelvis trasor, uttjänta overaller, blandskrot, använda pappershanddukar, förpackningsmaterial, plast och pappersvaror. Även olja, främst turbinolja från kontrollerade områden, kan innehålla radioaktiva partiklar. Denna olja renas i centrifug, mäts och om gränsvärden hålls kan oljan återanvändas för energiutvinning i godkänd förbränningsanläggning.

Allt avfall från kontrollerade områden mäts och sorteras. Metallskrot är ofta så lågaktivt efter rengöring att det kan klassas för fri användning och till exempel återvinnas i metallindustrin.

Medelaktivt avfall

Den stora delen av det medelaktiva avfallet utgörs av filtermassor, som använts för att rena vattnet i reaktorsystem, kondensatsystem och bränslebassänger. Även använda rör, utbytta maskindelar och förbrukade skyddskläder klassificeras som medelaktivt. Vid arbete med sådant avfall behövs viss strålskärmning. Däremot behövs ingen speciell kylning av materialet. I ett speciellt bergrum på Simpevarpshalvön mellanlagras betongbehållarna med medelaktivt driftavfall. Därefter transporteras behållarna med specialfordon till Simpevarps hamn för lastning på fartyget M/S Sigrid. Transporten går till SFR, slutförvaret för radioaktivt avfall, utanför kärnkraftverket vid Forsmark.

En liten del av det medelaktiva avfallet utgörs av förbrukade härdkomponenter som antingen transporteras till Clab på samma sätt som det högaktiva avfallet alternativt förvaras i ståltankar som mellanlagras i ett bergrum på OKG i avvaktan på slutförvar i SFL (slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall).

Högaktivt avfall

Det högaktiva avfallet utgörs av det använda bränslet. Det använda bränslet är starkt radioaktivt och utvecklar stora mängder värme. Totalt erhålls cirka 80 ton högaktivt avfall per år vid OKG.

Hantering av högaktivt avfall

Vid den årligen återkommande revisionsavställningen byts cirka 20 procent av det använda bränslet i reaktorhärden ut mot nytt bränsle. Det använda bränslet förvaras först i cirka ett år i bränslebassäng så kallad nedkylningsbassäng. Därifrån förs det i strålskärmade transportbehållare med specialfordon till mellanlagring i Clab (centralt mellanlager för använt kärnbränsle) i avvaktan på slutförvar.

Mellanlagring kommer att ske i ungefär 40 år. Under den tiden har aktiviteten och värmeavgivningen minskat med cirka 90 procent. Ansvaret för hela denna process ligger på SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Sidan granskad den 26 augusti 2019