OKG

Policy för en bättre miljö

Genom att producera väderoberoende och klimateffektiv el har OKG AB en viktig roll i den globala reduceringen av växthusgaser. Utöver detta bidrar OKG till en hållbar utveckling genom utsläppsreducerande åtgärder för radioaktiva ämnen, energibesparande åtgärder, begränsad användning av kemiska produkter och optimerad hantering av avfall.

För att detta ska uppnås krävs att vi:

  • Producerar el som planerat
  • Säkerställer personalens kompetens och delaktighet i miljöarbetet
  • Har tydliga och kommunicerade miljömål
  • Ständigt strävar efter att förbättra verksamhetssystemet i syfte att förbättra miljöprestanda
  • Så långt som möjligt integrerar miljöaspekter och miljötänkande i ett livscykelperspektiv i all verksamhet
  • Skyddar miljön genom att förebygga och minimerar vår negativa miljöpåverkan
  • Har en öppen och saklig dialog med intressenter
  • Lever upp till bindande krav och kommunicerar relevanta krav till externa leverantörer
Sidan uppdaterad den 22 september 2017