OKG

Försäkringar & skatter

Försäkringar

Det finns tre typer av försäkringar som är aktuella för ett kärnkraftverk. Dessa är egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring.
 
Egendomsförsäkringen täcker skador på själva anläggningen medan avbrottsförsäkringen innebär att ersättning utgår om ägaren måste köpa ersättningskraft till sina kunder. Enligt lag tecknar reaktorägaren även en ansvarsförsäkring till ett ansvarsbelopp som är fastställt av riksdagen till 3,3 miljarder kronor per skadehändelse. Detta för att täcka eventuella utgifter för skadestånd i samband med händelser som drabbar omgivningen.
 
En svensk kärnkraftsreaktor kan inte försäkras till ett högre belopp än totalt 15 miljarder kronor. Orsaken till detta är försäkringsbolagens begränsade möjligheter i sina åtaganden. Inga försäkringsbolag kan eller vill försäkra någon verksamhet till ett obegränsat belopp. Detta trots att försäkringsbolagen i fallet med kärnkraften går samman i så kallade försäkringspooler för att dela på försäkringsansvaret och göra riskspridningen tillräckligt omfattande.
 
Orsaken till att kärnkraften inte har ett obegränsat försäkringsskydd är således inte att det skulle vara för dyrt att försäkra sig till högre belopp. Den ökade premiekostnaden som exempelvis en fördubbling av försäkringsbeloppet skulle medföra är i själva verket försumbar i sammanhanget.
 


Skatter

Kärnkraftsbranschen betalar årligen drygt 5 000 miljoner kronor i skatter. Av dessa är ungefär 4 500 miljoner kronor att hänföra till en så kallad effektskatt. Denna form av produktionsskatt är unik i sitt slag och påförs endast landets tre kärnkraftsanläggningar, vilket drastiskt försämrar svensk kärnkrafts konkurrensvillkor. Det uttalade syftet med effektskatten är att med politiska styrmedel påskynda en marknadsmässig avveckling av kärnkraften som energikälla.
 
Det blir särskilt tydligt att det inte finns andra skäl, då man betänker att kärnkraftsföretagen på annat vis betalar för såväl sin nuvarande existens som en framtida avveckling. Fastighetsskatt och avfallsavgifter på sammanlagt nästan 500 miljoner kronor är exempel på det förra och Kärnavfallsfonden på det sistnämnda. Till denna fond tillför kraftföretagen årligen omkring 3 800 miljoner kronor i syfte att täcka alla framtida kostnader för kärnavfallet, rivning av kärnkraftverken, återställning av områdena med mera. Dessa medel är således utöver de 4 500 miljoner som redovisas ovan.
 
OKG betalar under ett verksamhetsår mer än 1000 miljoner kronor i skatt. Den unika och konkurrenshämmande effektskatten utgör mer än 90 procent av dessa kostnader.
Sidan granskad den 18 juli 2016