OKG

Myndighetsrapportering

Arbetet på OKG bedrivs på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheter ges full insyn för sin granskning av vår verksamheten. Dessa myndigheter är i första hand:

 

SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet och sorterar under miljödepartementet.
 
Myndigheten kontrollerar att den svenska kärntekniska verksamhet uppfyller de krav som ställs, avvikelser från normal drift rapporteras från kärnkraftverken till SSM. De övervakar att strålskyddslagen efterföljs och kontrollerar att gränserna för stråldoser till personal och utsläpp till omgivningen inte överskrids. Utöver detta övervakar de även hanteringen av avfallet.
 
Myndigheten tog över ansvar och uppgifter från Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion då dessa upphörde den 30 juni 2008. 
 

Länsstyrelsen i Kalmar län

OKG har ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län då det handlar om beredskap vid olika händelser. Länsstyrelsen i Kalmar län har hand om OKGs tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.
 

Hur ser OKG till att efterleva myndighetskraven?

OKG arbetar aktivt med att alla våra värden ska understiga myndighetskraven med betydande marginal. I OKGs egenkontroll ingår också att regelbundet undersöka riskerna med verksamheten för att hitta områden som kan förbättras ytterligare.
Sidan granskad den 26 juli 2017