OKG

Utveckling i livscykelns alla faser

Det svenska kärnkraftsprogrammet bygger på en princip där en löpande uppgradering av säkerhetskraven är utvecklingsdrivande. Oavsett hur många år sedan det är som en produktionsanläggning tagits i drift förutsätts den alltid motsvara samma krav som ställs på en helt nybyggd sådan. Det är genom moderna säkerhetskrav som olika åldringseffekter förebyggs och motverkas.

Ett producentansvar innebär således att arbeta med utveckling av kärnkraftverkets status och prestanda ändå från dess uppbyggnad och drift till det ska avvecklas. Under 2000-talet har OKG därmed utformat och genomfört omfattande moderniseringsprogram för alla tre reaktorer. För O3s del innebär detta tekniska förutsättningar för en sextioårig livslängd.

Trots att svensk kärnkraftsindustri alltid eftersträvar hög säkerhet och funktionalitet väger dock omvärldsfaktorer minst lika tungt som den egna prestationen. Framåtsyftande investeringsbeslut baseras numera i hög utsträckning på värderingar av hur energipolitiska viljeinriktningar påverkar marknadssituationen. På dessa grunder har beslut fattats att såväl O1 som O2 istället ska stängas och avvecklas på ett säkert och effektivt vis.

OKGs framtida konkurrenskraft skapas huvudsakligen genom att de beslutade avvecklingarna sker så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som hela verksamheten effektiviseras. Avvecklingen och produktionen kommer under de närmast kommande åren att utgöra en tydlig symbios för att trygga verksamhetens långsiktiga utveckling.

Sidan granskad den 26 augusti 2019