OKG

Projekt Plex – Plant Life Extension

I november 2004 bildades projekt Plex. Syftet var att samordna en rad planerade åtgärder på O2. Anläggningen hade just passerat 30 års drift och det fanns ett behov att byta ut vissa komponenter av åldringsskäl. Dessutom hade dåvarande SKI, Statens Kärnkraftinspektion samma år utfärdat nya krav där säkerheten på äldre reaktorer skulle uppgraderas till samma nivå som på nybyggda reaktorer. Med tiden har projektet utökats ytterligare och omfattar idag fyra huvudområden.

När projektet är avslutat kommer O2 att leverera konkurrenskraftig el till den nordiska elmarknaden i minst 20 år till. Då kärnkraften har en begränsad klimatpåverkan, innebär effekthöjningen att fossilbaserad elproduktion i det europeiska energisystemet kommer att trängas undan motsvarande 1 miljon ton koldioxid per år.

Under revisionsavställningen 2013 genomförs den största och mest omfattande av etapperna i moderniseringsarbetet på O2. Framför allt är det säkerhetshöjande åtgärder som kommer att utföras och arbetet inleddes den 1 juni 2013.

Se film om projektet

Säkerhetshöjande åtgärder

Dessa åtgärder syftar till att på olika sätt uppfylla moderna reaktorsäkerhetskrav på redundans, diversifiering, separation och jordbävning. Redundans innebär att en säkerhetsteknisk lösning finns i flera upplagor ifall någon av dem skulle sluta fungera. Diversifiering innebär att säkerheten upprätthålls med flera olika tekniker. Separation innebär att de säkerhetstekniska lösningarna är åtskilda så att de inte alla slås ut samtidigt av exempelvis en brand. Jordbävningskraven innebär att byggnader och utrustning konstrueras så att de ska stå emot den typ av jordbävningar och skalv som förekommer i vår del av världen. I de flesta fall finns dessa säkerhetssystem på O2 redan idag, men de förstärks och kompletteras ytterligare under projektet.

Läs mer

Miljöåtgärder

2006 prövades hela verksamheten på OKG efter den nya miljöbalken och Miljödomstolen utfärdade i samband med den ett antal villkor som OKG behövde uppfylla för att bedriva verksamheten vidare. Några av de åtgärder som blev följden av Miljödomstolens villkor har infogats i projekt Plex. Dels handlar det om att bygga ett djupvattenintag för kylvatten till O1 och O2 som idag hämtar kylvattnet ytligt. Miljövinsten blir lägre temperatur i Hamnefjärden där kylvattnet släpps ut. Dels handlar det om åtgärder för att minska utsläpp av radioaktiva ämnen till luft.

Läs mer

Säkra tillgängligheten

De svenska reaktorerna byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år. Idag är målsättningen 60 år. Det innebär att vissa komponenter behöver bytas ut för att de med tiden slits hårt, andra för att tekniken förändras och reservdelar blir svåra att få tag på. Nya moderna komponenter innebär också en bättre verkningsgrad i anläggningen, färre oplanerade driftstopp och kortare avbrott för underhåll. Därmed ökar möjligheterna att producera mer el.

 Tunga lyft i turbinhallen

Höja effekten

Tidigt i projektet bedrevs en förstudie för att klarställa om det var möjligt att höja den termiska effekten på O2. Resultatet visade att marginalerna var mycket goda och nu planeras för en effekthöjning under sista etappen av projektet. Det innebär att man laddar härden med större andel färskt bränsle och ökar effektuttaget på bränslet. Vissa system behöver anpassas till de högre flöden och högre belastningar som blir följden av en ökad effekt. I nuläget planeras en termisk effekthöjning på 500 MW, det innebär cirka 180 MW mer el ut på nätet. Tillstånd för effekthöjningar lämnas av regeringen och förutsätter en godkänd miljöprövning.

Läs mer

Sidan granskad den 26 juli 2017