OKG

Finansiering

Ägarna tar ansvar för kostnaden för avvecklingen och finansieringen sker huvudsakligen med medel ur kärnavfallsfonden (KAF) enligt det svenska systemet och den modell som finns.

Riksdagen beslutade i början av 1980-talet om ett finansieringssystem för hantering av kostnader för framtida omhändertagande av kärnbränsle och för att avveckla och riva kärnkraftsreaktorerna. Systemet innebär att det är kärnkraftsbolagen själva som ska betala för hantering och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle, samt bekosta avvecklingen av reaktorerna. Därför betalar bolagen löpande en avgift till KAF.

KAF är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bland annat finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som prövar och beslutar hur fonderade medel får användas och KAF sköter utbetalningar från fonden.

Läs mer om KAF här

Sidan uppdaterad den 27 juli 2017