OKG

Tillståndsprocessen

Omkring år 2020 räknar OKG med att påbörja storskalig nedmontering och rivning av O1 och O2. Åren fram till dess kommer att bestå av planering och förberedelser, för att rivningen ska kunna genomföras så ansvarsfullt och effektivt som möjligt. Ett led i förberedelsearbetet är att få alla tillstånd på plats.

Tillstånd enligt miljöbalken

OKG har nyligen lämnat en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken att påbörja nedmontering och rivning år 2020. Ansökan innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, vars syfte är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter den planerade verksamheten kan medföra på bland annat människor, växter, djur, mark, vatten och luft.

Ett beslut från Mark- och miljödomstolen kan förväntas komma i slutet av 2018.

Säkerhetsredovisning (SAR)

En säkerhetsredovisning (SAR) ska sammantaget visa hur anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda människors hälsa och miljön mot radiologiska olyckor. Innan nedmontering och rivning påbörjas måste en SAR tas fram för O1 och O2, som ska godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) artikel 37

Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har SSM, utifrån underlag från OKG, under 2017 färdigställt och överlämnat en rapport till regeringen avseende nedmonteringen av O1 och O2.

Avvecklingsplan och avvecklingsstrategi

Innan en anläggning får uppföras ska en preliminär plan sammanställas för framtida avveckling av anläggningen. Den preliminära planen ska kompletteras och hållas aktuell så länge anläggningen är i drift och redovisas för SSM vart tionde år. Senast ett år efter den slutliga avställningen ska det finnas en förnyad avvecklingsplan. Därefter ska planen, tillsammans med en uppdaterad avvecklingsstrategi, vara kompletterad och redovisad till SSM i samband med ansökan om godkännande av SAR för nedmontering och rivning.

Sidan uppdaterad den 27 juli 2017