OKG

2017 – en brytpunkt i OKGs företagshistoria

Pressmeddelande den 16 januari 2018

2017 blev ett av de bättre produktionsåren för Oskarshamn 3 (O3) även om leveranserna inte nådde upp till föregående års rekordnotering. Under året konkretiserades också arbetet med att realisera besluten att avveckla såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 2 (O2). 2017 kom därmed att utgöra en konkret brytpunkt i företagets historia.

Under fjolårets första sju månader levererade Oskarshamn 3 klimateffektiv el med maximal kapacitet i 99,3 procent av tiden. Totalt under 2017 uppgick leveranserna till drygt 9,3 miljarder kilowattimmar. Att produktionen inte nådde upp till 2016 års rekordnivå på 10,3 miljarder kilowattimmar berodde på två saker. Dels förlängdes det årliga underhållsstoppet på hösten med två veckor på grund av tillkommande arbeten i kylsystemet för avställd reaktor, dels avbröts driften under elva dygn i november för att byta ut ett skadat bränsleelement.

Oskarshamn 1 fullföljde under året sin sista driftsäsong. Fram till den 17 juni svarade O1 för en leverans av 1,7 miljarder kilowattimmar el. Därefter inleddes arbetet med att realisera beslutet att avveckla verksamheten och under 2018 kommer allt använt bränsle att forslas till mellanlagret för använt bränsle, Clab. Det är motsvarande arbeten som under 2017 fullbordades vid Oskarshamn 2.

– Den omställning av verksamheten som avvecklingsbesluten innebär ledde under året till att organisationens storlek kommit att minskas, berättar personalchef Lotta Sätterlund. Genom naturlig avgång, riktade individuella avtal och uppsägningar reducerades numerären under 2017 med 204 personer. Antalet medarbetare uppgick därmed vid årsskiftet till 662, jämfört med 866 vid föregående årsskifte.

I det sammanhanget poängterar Lotta Sätterlund värdet av det väl fungerande samarbetet med Trygghetsrådet som etablerats via den outplacementfunktion som företaget inrättade i början av augusti i Oskarshamn.

– Detta har medverkat till att tjugoåtta stycken av dem som knutits till den verksamheten fått nya jobb redan under hösten, avslutar Lotta Sätterlund. Ambitionen är att vidmakthålla denna stödfunktion åtminstone under första halvåret 2018. Vårt mål är dock fortsatt att mer än 90 procent av de arbetssökande ska ha kommit i ny anställning senast hösten 2019.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 16 januari 2018