OKG

Tjernobyl

Den 26 april 1986 blev en ödesdiger dag i modern historia. Under ett test i en reaktor i kärnkraftverket i Tjernobyl, skenade reaktorn. Händelsen orsakade den allvarligaste olyckan i kärnkraftens historia.

Testet som utfördes denna dag krävde att det fanns aktivitet i reaktorn och att den kördes med låg effekt. Aktiviteten i reaktorn sjönk under testets gång till en oväntat låg och instabil nivå. Reaktorn borde då ha stängts av. De ansvariga på driften bestämde sig för att fortsätta testet och följderna blev katastrofala. Bränslet i reaktorn överhettades och en del av härden exploderade. Stora mängder utströmmande ånga tryckte dessutom sönder reaktorn mer. Radioaktivitet spreds med vindarna och nådde även Sverige.

Foto: CHNPP

Konsekvenser

Trettioen människor dog i direkt anslutning till olyckan varav de flesta dog av akuta strålskador. 130 000 människor evakuerades inom en radie på 30 kilometer, och 18 000 kvadratkilometer jordbrukslandskap förorenades.

De mer långsiktiga hälsoeffekterna är omöjliga att förutse och definiera. Ett internationellt forskarteam på mer än hundra forskare är dock eniga om att cirka 4 000 människor skulle eventuellt kunna dö i förtid med anledning av strålningsexponering. Fram till mitten av 2005 hade färre än 50 dödsfall direkt kunnat relateras till strålning från olyckan.

IAEAs rapport om konsekvenserna

Huvudsakliga faktorer som ledde till olyckan

Reaktorns konstruktion och driftsätt hade fundamentala brister i konstruktionen. Medvetenheten i säkerhetsfrågor var inte tillräcklig hos beslutsfattarna.

Kan en liknande olycka inträffa i Sverige?

Nej. Betydliga skillnader i konstruktionen finns mellan de svenska reaktorerna och reaktorn i Tjernobyl. En väsentlig skillnad är att det i svenska och västerländska reaktorer finns ett barriärsystem som förhindrar att radioaktivt material sprids till omgivningen. Konstruktionstypen är alltså en helt annan och bränslet kan därför kylas ner på ett sätt som inte var möjlig i Tjernobylreaktorns konstruktion. Därtill kan nämnas att reaktorinneslutningen har en inneslutning runt reaktorhärden som håller kvar material från en olycka.

Sidan granskad den 26 juli 2017