OKG

Områdesskydd i fokus

OKGs områdesskydd är baserat på ett flertal olika barriärer.

Säkerheten främst – på alla områden

Mot bakgrund av terrorattackerna i USA den 11 september 2001 förändrades perspektivet på skydd och säkerhet inom många områden. Inom svensk kärnkraft medförde detta utmaningen att komplettera ansvaret för drift och utveckling av de kärntekniska anläggningarna med att utveckla ett effektivt fysiskt skydd mot eventuella antagonistiska handlingar. Samhällets kravbild för detta är fastställda sedan 2005 och alla där föreskrivna åtgärder är genomförda under åren därefter. I praktiken innebär detta bland annat att hela OKGs industriområde numera är inhägnat av dubbla bevakade staket och omgärdat av rigorösa tillträdeskrav. Säkerhetskontrollerna för tillträdet är fullt jämförbara med dem som gäller för en flygplats. I sin ursprungskonstruktion är dessutom alla byggnader med säkerhetsrelaterad utrustning och kontrollrum särskilt skyddade och dessa konstruktioner förstärks i takt med den ökande kravbilden.

Att fördröja – inte förhindra

Syftet med dessa och flera andra åtgärder är att fördröja och försvåra ett eventuellt intrång. Uppdraget omfattar givetvis också att förebygga att ett sådant skulle kunna få några reaktorsäkerhetsmässiga konsekvenser. Sedan länge är det dessutom lagstadgat att intrång i alla former är brottsliga handlingar, vilket innebär att organisationen i en hotsituation också kan tillgodoräkna sig de samhällsresurser som finns i form av exempelvis polis och räddningstjänst.

Både hängslen och livrem ...

Det fysiska skyddet är baserat på samma barriärstänkande som gäller för reaktorsäkerheten. Det innebär robusta system i flera kompletterande led. Därmed säkerställs att enstaka fel i en barriär inte äventyrar funktionaliteten i det samlade skyddssystemet, eftersom de fångas upp av de kompletterande barriärerna. En brist i form av en trasig kamera i övervakningssystemet kompenseras bland annat av rutinen att utan dröjsmål avdela en skyddsvakt med kommunikationsradio till den aktuella positionen. De mest vitala utrymmena i kärnkraftverken har givetvis flest sådana fysiska och administrativa barriärer.

Säkerhetsvärdering av ingående komponenter

Successivt byggs kunskapen upp om hur dessa skyddssystem ska fungera på bästa sätt. Den egna kravbilden höjs hela tiden så att uppställda myndighetskrav ständigt innehålls med goda marginaler.

På samma vis byggs de egna regelverken upp avseende kriterier för vad som ska betraktas som avvikelser mot såväl de egna som myndigheternas krav. Även här eftersträvas en likformighet med arbetet med att säkerställa reaktorsäkerheten, såtillvida att det fastställs inom vilken tidsrymd en enskild trasig komponent måste repareras innan den kan anses utgöra en försvagning av det samlade barriärsystemet. Vissa ventiler i reaktorernas rörsystem kräver exempelvis en repareration inom ett dygn medan andra har funktioner eller kompenserande system som gör att de inte behöver repareras på flera veckor efter att en defekt konstaterats. En kamera i övervakningssystemet kan alltså vara trasig en viss tid såtillvida att hänsyn tas till andra åtgärder som kompenserar denna defekt för att säkerställa områdesskyddets kravställda funktionalitet.

Reaktorsäkerhet + fysiskt skydd = sant

Kriterierna för värderingen av olika omständigheters säkerhetsbetydelse fastställs i företagets samlade säkerhetsredovisning och övergår successivt från att göras på komponentnivå till att redovisa incidentens faktiska påverkan på det fysiska skyddets funktionalitet. Genom att på detta vis integrera områdesskyddet i reaktorsäkerhetsarbetet går det att tydligt fastställa när var och en av omständigheterna kan anses utgöra en rapportervärd brist. Därmed säkerställs också steg för steg samma standard för detta verksamhetsområde som gäller för OKGs kärnverksamhet, som är att producera el med kärnkraft.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018