OKG

Försvarsnivåer

Dessa nivåer handlar om att konstruera och driva kärnkraftsanläggningar med bästa möjliga skydd mot tekniska fel, mänskliga fel, okontrollerbara yttre händelser som brand, jordbävningar, blixtnedslag, sabotage med mera. Principen omfattar säkerhet på fem olika nivåer. Dessa fungerar ungefär som barriärerna – om den ena sviktar så upprätthålls säkerheten av den andra.
 

Första nivån - den förebyggande

Anläggningens konstruktion måste vara bra och noga kontrollerad, personalen välutbildad och arbetsrutinerna för drift och underhåll måste fungera.
 
Hit hör också alla de kontrollåtgärder och säkerhetsanalyser som genomförs under anläggningens livstid och också sådana fysikaliska grunder som att reaktorn är självstabiliserande och inte kan "skena".
 

Andra nivån - kontroll över driftstörningar och detektering av fel

Denna nivån ska förhindra att haverisituationer kan uppstå när fel inträffar trots de åtgärder man vidtagit på den förebyggande sidan. Regler- och skyddssystem samt övervakning och tillståndskontroll upptäcker störningar och fel innan de leder till haverier.
 

Tredje nivån - kontroll över förhållanden som kan uppstå vid konstruktionsstyrande haverier

Nivån omfattar tekniska säkerhetsfunktioner som ser till att kärnbränslet inte överhettas och att trycket i primärsystemet inte blir för högt.
 

Diversifiering

Det finns i regel flera säkerhetssystem för varje uppgift och de olika systemen ska bygga på olika tekniska lösningar, så kallad diversifiering, så att inte alla kan drabbas av samma fel. Till exempel kan det handla om att komponenter är av olika fabrikat.
 

Redundans

Alla viktiga säkerhetssystem är dessutom alltid dubbla eller flerdubbla för samma system, vilket kallas för redundans. Till exempel finns det flerdubbel reservkraft att tillgå i form av dieselaggregat, gasturbiner samt batterier.
 

Separation

Säkerhetssystemen är också utspridda i anläggningen i olika utrymmen helt skilda från varandra för att inte alla system ska kunna slås ut samtidigt vid exempelvis en brand. Detta kallas för separation.
 

Fjärde nivån - konsekvenslindrande

Denna nivån innebär kontroll över och begränsning av förhållanden som kan uppkomma vid svåra haverier. Med det menas åtgärder för att hålla de radioaktiva ämnena under kontroll även om alla andra säkerhetssystem misslyckats och härden havererar. Det finns förberedda tekniska åtgärder och en effektiv haverihantering vid anläggningen.
 

Femte nivån - lindring av konsekvenser vid utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen

Detta sker genom effektiv samverkan med ansvariga myndigheter för skydd av omgivningen. Åtgärder kan exempelvis vara att larma befolkningen eller evakuera.
 

Reaktorinneslutningen

Reaktorinneslutningen är det viktigaste konsekvenslindrande systemet och fungerar helt passivt, det vill säga det stängs helt av mot omgivningen med hjälp av skalventiler, utan att några människor eller maskiner behöver träda i funktion.
 

30-minutersregeln

Denna regel är specifik för svenska kokvattenreaktorer. Redan på konstruktionsstadiet har man identifierat en rad haverisituationer som kan inträffa. Dessa har man analyserat för att se vilka åtgärder som måste vidtas inom de första 30 minuterna för att undvika utsläpp av radioaktiva ämnen. Sedan har man automatiserat dessa i systemet. Detta ger kontrollsrumsoperatörerna tid att överblicka situationen innan de börjar vidta nödvändiga manuella åtgärder.
 
Sidan uppdaterad den 23 maj 2018