OKG

Omgivningsskydd

Följande säkerhetsfilosofi gäller för att skydda omgivningen och begränsa miljöpåverkan vid ett eventuellt reaktorhaveri:

  • Härdskador ska förhindras
  • Även vid svåra reaktorhaverier ska man kunna undvika dödsfall i akut strålsjuka och markbeläggning som hindrar utnyttjandet av markområden.

Dessa målsättningar är i hög grad tillgodosedda med de säkerhetssystem som redan ursprungligen var inbyggda i kärnkraftsanläggningarna.

För att ytterligare förbättra miljöskyddet har myndigheterna krävt att samtliga svenska kärnkraftverk ska vara utrustade med ett filter som ska kunna avskilja radioaktiva ämnen från den ånga och gas som bildas om ett haveri i reaktorn skulle uppstå. Vid ett reaktorhaveri bildas nämligen ånga och gas och för att trycket från dessa inte ska förstöra byggnader eller utrustning måste de på ett kontrollerat sätt ledas bort från reaktorinneslutningen.

Den sista länken i säkerhetskedjan, filteranläggningen, är helt oberoende av operatörsingripanden, maskiner eller elkraft. Vid ett visst tryck i reaktorinneslutningen brister ett sprängbleck och ånga och gas leds till filtret, där 99,9 procent av de radioaktiva partiklarna tvättas ur och stannar kvar.

RAMA-filter

Vid OKG finns ett så kallat RAMA-filter. Principen i filtren bygger på den i industrin välkända "skrubbertekniken" där föroreningar i form av stoft eller gas sätts i kontakt med vanligt vatten i en bassäng och "dränks". För att göra kontakten mellan radioaktiva partiklar och vattnet så effektiv som möjligt, leds gasen genom venturidysor. Där genereras vattendroppar som genom kollision effektivt avskiljer föroreningarna. Den renade gasen förs sedan via fuktavskiljare och skorsten ut till atmosfären.

Genom att tillsätta kemikalier till vattnet får man även den gasformiga joden att reagera och bilda en löslig förening som stannar i vattnet. Filtret är inrymt i en betongbehållare, och den tjocka väggen utgör ett bra strålskydd för omgivningen.

Filtret är konstruerat på sådant sätt att det under de första 24 timmarna fungerar helt utan någon slags elförsörjning. Efter ett par dygn kan vissa elkraftsberoende åtgärder behövas sättas in i form av exempelvis påfyllning av vatten och kylning av filter, detta förutsattes redan vid konstruktionen och olika tillvägagångssätt finns redan förberedda. OKGs procedurer för hantering av ett svårt haveri omfattar användning av filtret i veckoskala om det skulle behövas.

Sidan granskad den 27 mars 2018