OKG

Styrning av reaktoreffekt

Klyvningen av uranatomer i reaktorbränslet åstadkoms av neutroner. Neutronflödet kan hållas konstant på olika nivåer, som svarar mot olika effekter hos reaktorn.

Den önskade effekten regleras med hjälp av 100-170 styrstavar (beroende på reaktorstorlek), som skjuts upp eller dras ner underifrån mellan bränsleelementen. Styrstavarna innehåller en neutronabsorberande borförening och fungerar som kombinerade "gas- och bromspedaler". Drar man ut dem ökar effekten, kör man in dem minskar den. Kör man in styrstavarna helt stoppas kärnklyvningen i reaktorn.

Styrstavarna används också för att reglera effektutveckling i de enskilda bränsleelementen och få en så jämn utbränning som möjligt. Varje styrstav är i reaktorns nedre del sammankopplad med ett eget drivdon. Drivdonens rörelser åstadkoms normalt med hjälp av ett elektromekaniskt system (skruvar och elektriska motorer).

I vissa fall har man behov av att mycket snabbt minska effektutvecklingen i reaktorn. Reaktorn snabbstoppas. Till denna manöver, som får ta högst fyra sekunder och kan utlösas automatiskt eller manuellt, används ett hydrauliskt system. Kvävgas pressar in vatten till drivdonen, vilket leder till att dessa skjuter in styrstavarna mellan bränsleelementen.

Det finns ytterligare ett diversifierat system för att åstadkomma reaktivitetsändringar i härden om styrstavarna av någon anledning inte skulle fungera. Det är borinsprutningssystement. Dess uppgift är att pumpa in en neutronabsorberande borlösning över reaktorbränslet.

Sidan granskad den 27 mars 2018