OKG

Fördjupad säkerhetspolicy

Säkerheten i våra kärnkraftverk är en nödvändig förutsättning för att säkerställa den långsiktiga driften och för att skydda allmänheten, vår personal och den investering de utgör. Därför är säkerheten en förutsättning för allmänhetens acceptans och ekonomisk effektivitet, vilket i sin tur är till nytta för våra ägare och vårt företagsnamn.

Vi har en tydlig strategi – säkerhet har alltid högsta prioritet!

Vi har en hög standard för säkerhetsmedvetenhet

 • Vi uppmuntrar en kultur för ständig förbättring av säkerheten.
 • Vi är medvetna om vårt ansvar och kommunicerar på ett öppet och direkt sätt.
 • Vi stödjer en självkritisk kultur.
 • Vi behöver och använder information i alla frågor som berör säkerheten.
 • Vi analyserar systematiskt tekniska, organisatoriska och mänskliga faktorer i syfte att identifiera svagheter. Vi rangordnar svagheterna och genomför förbättrande åtgärder.
 • Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling i frågor som berör säkerheten samt utvärderar och tillämpar resultaten.
 • Vi använder interna och externa drifterfarenheter för att förhindra att händelser upprepas.

Vi har ett tydligt ansvar för säkerhetsrelaterade frågor

 • Vi har en effektiv organisation med fastställda rutiner som klart definierar medarbetarens ansvar och tydliggör individens skyldigheter i säkerhetsfrågor. Härigenom säkerställs en säker drift av anläggningen.
 • Vårt verksamhetssystem säkerställer att alla förutsättningar för säker och tillförlitlig drift upprätthålls.
 • Vi har för ändamålet kvalificerad och erfaren personal, som kan åta sig säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.
 • Tillräckliga personalresurser finns alltid för säker drift av anläggningarna.
 • Var och en tar fullt ansvar för sina egna arbetsuppgifter och anses vara fackman inom sitt arbetsområde.

Vi arbetar ständigt med säkerheten

 • För att ha en god säkerhetskultur i företaget, är såväl ledningens som medarbetarnas engagemang av särskild vikt.
 • Vi följer fastställda instruktioner och rutiner och förbättrar dem när så behövs.
 • Våra kärnkraftverk hålls ständigt vid en hög säkerhetsstandard.
 • Vi förordar öppenhet och delger information i alla frågor om säkerhet.
 • Vi är ett företag som är berett att lära och att ständigt sträva efter att förbättra säkerhetskultur och säkerhetsledning.
 • Vi arbetar med leverantörer, som kan säkerställa att de kan erbjuda en hög kompetensnivå.
Sidan granskad den 18 juli 2016